Art of Bellydance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.artofbellydance.nl  |    0640779246   | leana.artofbllydance@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Art of Bellydance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leana.artofbellydance@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Art of Bellydance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder max 3x per jaar.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming

Art of Bellydance neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Art of Bellydance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden

Art of Bellydance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Art of Bellydance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Art of Bellydance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar leana.artofbellydance@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Art of Bellydance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art of Bellydance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via leana.artofbellydance@gmail.com

Algene voorwaarden lessen

Heb je een les gemist?
 • Afmelden voor een les gaat via e-mail/app/sms op 0640779246 / leana.artofbellydance@gmail.com VOOR 15:00 uur in de middag van de les. Bij tijdige afmelding heb je de mogelijkheid om de les in te halen bij een andere groep/ ander niveau.
 • Inhalen kan alleen na toezegging van de docent via e-mail of mondeling.
Betalingen:
 • Boek je 2 cursussen binnen 1 seizoen, dan ontvang je 10% korting op de gehele cursusprijs!
 • Gespreide betaling is altijd mogelijk mits geboekt voor het complete seizoen. Voor meer informatie hierover neem contact op met de dansschool.
 • Betalingen worden gedaan VOOR aanvang van de eerste les van het seizoen op  IBAN: NL26TRIO0338678271 op naam van Art of Bellydance, o.v.v. je naam, leslocatie en soort les.
 • Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Art of Bellydance.
 • Alle buikdansles prijzen zijn incl. 21% BTW.
 • Alle Bellyfit prijzen zijn incl. 6% BTW.
Opgave:
 • Via dit inschrijfformulier.
 • Via betaling van het cursusgeld op NL26TRIO0338678271 op naam van Art of Bellydance, o.v.v. je naam, leslocatie en soort les.
 • Leana stuurt je hierna een mail terug met een bevestiging.
 • Er is een maximaal aantal plaatsen, dus eerste betaling telt.