Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ArtofBellydance.

Artikel 1. Website

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1.1 Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ArtofBellydance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ArtofBellydance.

1.2 Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ArtofBellydance te mogen claimen of te veronderstellen.

ArtofBellydance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ArtofBellydance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 2.0 Privacy

Art of Bellydance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.artofbellydance.nl  |    0640779246   | leana.artofbellydance@gmail.com

2.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Art of Bellydance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, adresgegeven, telefoonnummer, E-mailadres

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leana.artofbellydance@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Art of Bellydance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief max 3x per jaar.
 • Je te kunnen bellen/appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

2.4 Geautomatiseerde besluitvorming

Art of Bellydance neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

2.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Art of Bellydance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

2.6 Delen van persoonsgegevens met derden

Art of Bellydance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Art of Bellydance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

2.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Art of Bellydance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art of Bellydance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via leana.artofbellydance@gmail.com

Definities

De docent is Eeke Marks (Leana), tenzij expliciet wordt vermeldt.

De leerling/cursist is diegene die via de website inschrijft, betaald en deelneemt aan de cursus of les.

Proefles is een vrijblijvende eenmalige les. Een proefles kan per cursus geboekt worden. Een proefles is mogelijk wanneer er voldoende plek is en gebonden aan de geboekte datum.

Losse les is een eenmalige les en mogelijk wanneer er voldoende plek is.

Cursus is een wekelijkse les voor 3 maanden lang en wordt in 1x betaald.

Jaarabonnement wordt maandelijks betaald, de leerling heeft de mogelijkheid om wekelijks, tweewekelijks of 3 wekelijks een les te volgen. Dit is afhankelijk van het abonnement dat wordt afgesloten.

3.0 Inschrijving

 • Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld;
  • Een proefles wordt voor de les aan betaald en ingeroosterd. Indien na de proefles besloten om een jaarabonnement aan te schaffen worden de proefles kosten verrekend met het jaarabonnement.
  • Een losse les wordt van te voren betaald en ingeroosterd. De les is gebonden aan de geboekte datum. Bij afwezigheid zonder afmelding voor 16:00 uur wordt je plek vergeven.
  • Inschrijving geschiedt door opgave en betaling via de app/website
  • Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van de cursusduur. De actuele tarieven zijn te vinden op onze website.
  • Tussentijds instromen of overstappen naar een andere les is in overleg mogelijk.
  • Bij tussentijds instromen betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.
  • Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst gezet of kan de leerling online aansluiten.
  • Bij een overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag.
  • UITSCHRIJVING kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar leana.artofbellydance@gmail.com en gaat in per 31 dec van het lopende jaar. De uitschrijving is geldig na bevestiging van de dansschool per mail.

3.1 Betaling

 • Bij inschrijving kiest u ervoor op welke manier u het lesgeld wilt voldoen.
 • Bij het uitblijven van betaling na de verstreken betaaltermijn of een geweigerde incasso wegens administratieve redenen op uw rekening, worden er € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien de betaling van het lesgeld uitblijft, behoudt ArtofBellydance zich het recht om een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor zijn voor de rekening van de lesgeld plichtige.
 • Indien de betaling van het lesgeld uitblijft, behoudt ArtofBellydance zich het recht om de desbetreffende leerling(en) te weigeren in de les(sen).
 • Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
 • Art of Bellydance behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te verhogen.
 • Afwezigheid van een leerling tijdens de danslessen ontheft de lesgeldplichtige niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor de lesgeldplichtige niet het recht op enige restitutie, verrekening of vermindering van het lesgeld.
 • Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus betaald te worden via de webshop.
 • Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
 • Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim en zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging in te halen.
 • ArtofBellydance behoudt zich het recht de hoogte van het lesgeld per jaar te verhogen.
 • Alle buikdansles prijzen zijn incl. 21% BTW. Alle Bellyfit prijzen zijn incl. 9% BTW.

4. Lesdoorgang

4.1. ArtofBellydance kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.

Dansschool ArtofBellydance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of op een aangepaste wijze aanbieden. Dansschool ArtofBellydance behoudt zich het recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve vorm.
– wijzigen van de locatie (buiten of binnen)
– videolessen middels een livestream of Zoom

5. Aansprakelijkheid

5.1. ArtofBellydance is niet aansprakelijk voor vermissing of schade aan spullen van het lid. Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor een vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.

5.2. Kosten van enig ongeval schade of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op ArtofBellydance. ArtofBellydance zal geen enkele claim accepteren. De kosten van enig ongeval/letsel zal geheel door het lid worden gedragen. Eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport/dans kan ontstaan, neemt het lid voor eigen risico.

6. Restitutie van lesgeld

6.1. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.